Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

11:04
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
11:04
Reposted fromshakeme shakeme viapazdi pazdi
11:04
11:02
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeskapiza eskapiza
10:26
8620 2b39 500
pure and painful truth..
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viawhy why

June 22 2020

12:29
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari

May 21 2020

19:15
1661 bbe2 500
A student reading at his desk, smoking a cigarette, 1956. Photographed by Thurston Hopkins for Picture Post.
Reposted from0 0 viaikari ikari
19:08
19:04
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie viaciarka ciarka

May 11 2020

10:29
1171 e38c
10:24
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari

April 22 2020

16:15
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
16:14
9866 4d3d 500
Reposted fromexistential existential viaikari ikari
16:10
5174 7767 500

design-art-architecture:

I love these Penda architects terrace design. Tel Aviv.

Reposted fromstrzepy strzepy viafajnychnielubie fajnychnielubie
16:10
6630 a93e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaciarka ciarka

April 17 2020

17:50
6898 6047 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaikari ikari
17:42
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
17:41
17:41
16:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...