Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

12:15
7040 7dd4 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vialugola lugola
12:00
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa vialugola lugola

May 31 2015

12:00
10:39
10:34
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabookinistka bookinistka
10:33
10:33
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viakoralina koralina
10:32
4208 557b
Meryl Streep by Henry Wolf.
Reposted fromOFFka OFFka viaraita raita
10:31
8936 d88c 500

rubyetc:

cat made out of one continuous line (almost) 

May 30 2015

18:10
3726 e21e
Reposted fromnazarena nazarena viaikari ikari
18:01

May 19 2015

16:04
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne vianaiwna naiwna
16:03
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
16:03

cinoh:

quentindebriey: another french apartment.paris,july 2014

May 17 2015

12:00

May 11 2015

18:00
7169 72d4 500

andrewharlow:

Slow Walking Trees
Southwest & Northeast, 2012
Photograph

Reposted fromnosmile nosmile viatwice twice
17:59
2968 dacc
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaciarka ciarka
16:57
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda viatwice twice

May 10 2015

12:00
09:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl